ul. Podgórna 50c /17
65-246 Zielona Góra
tel./fax 68 328 24 19

Polski English

Measurement

Wykonujemy badania i pomiary elektryczne:

 • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiary rezystancji izolacji urządzeń, przewodów i kabli,
 • pomiary impedancji pętli zwarcia,
 • badania wyłączników różnicowoprądowych typów (AC, A, B),
 • badania prądów upływowych w instalacjach i urządzeniach,
 • pomiary rezystancji uziemień,
 • pomiary rezystywności gruntu,
 • badania ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • oraz inne specjalistyczne pomiary elektryczne.

Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy ważne informacje o stanie technicznym zamontowanych i przekazywanych do eksploatacji badanych urządzeń. Dobry ich stan techniczny jest gwarancją długoterminowej, bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Wszystkie pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Zgromadzone wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej ich eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian czy remontów generalnych. Zastosowanie wymaganych środków sprzętowych dla ochrony przeciwporażeniowej nie jest wystarczające, jeżeli nie będą one działały prawidłowo. Dlatego też okresowe pomiary mają potwierdzić prawidłowość działania zastosowanych środków ochrony. Pomiary urządzeń i instalacji elektrycznych wykonywane są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 61557-10: 2002.

Wykonujemy pomiary jakości energii elektrycznej:

Pomiary parametrów opisujących jakość energii elektrycznej:

 • częstotliwości sieci, jej napięcia znamionowego Un oraz asymetrii napięć,
 • współczynnika zawartości harmonicznych THD (dla napięć i prądów) określającego odkształcenia przebiegów w sieci elektroenergetycznej,
 • poszczególnych składowych harmonicznych napięć i prądów oraz interharmonicznych,
 • współczynników mocy tgφ lub cosφ,
 • oraz innych wielkości wg normy PN-EN 61000-4-30:2009

Pomiary zaburzeń występujących w sieci elektroenergetycznej:

 • przysiadów lub wzrostów napięcia oraz zaników napięcia,
 • wahań napięcia objawiających się zjawiskiem migotania światła,
 • szybkich zmian napięcia i zjawisk przepięciowych,
 • asymetrii napięć,
 • przerw w zasilaniu,
 • przekroczeń współczynnika mocy i mocy zamówionej,
 • przekroczeń zawartości poszczególnych harmonicznych oraz THD,
 • oraz innych wielkości wg normy PN-EN 61000-4-30:2009

W Polsce, podobnie jak w innych krajach do określenia jakości energii elektrycznej za najbardziej trafną przyjmowana jest następująca definicja:

Jakość energii elektrycznej to zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy, a określających ciągłość zasilania (długie i krótkie przerwy w zasilaniu) oraz charakteryzujących napięcie zasilające (wartość, niesymetrię, częstotliwość, kształt przebiegu czasowego).

Ponieważ, dostarczanie i odbiór energii elektrycznej za pośrednictwem wspólnej sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy pomiędzy dostawcą a odbiorcą (użytkownikiem), to w niej powinny zostać określone wymagane wskaźniki jakości oraz niezawodności dostarczania energii elektrycznej, a także odpowiedzialność za jej niedotrzymanie. Ustalenie znaczących parametrów napięcia zasilającego w punkcie przekazywania energii do odbiorców, w publicznych sieciach niskiego i średniego napięcia dla normalnych warunków ruchowych  określone zostało w normie PN-EN 50160.

Wykonując wielokryterialne pomiary i wyznaczanie normatywnych wskaźników jakości energii elektrycznej wymagane przyjętymi standardami np. zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30:2009 przyjmowaną dla metod pomiarowych w odniesieniu do warunków kontraktu, diagnostyki zainstalowanych odbiorów lub usuwania powstałych awarii na obiekcie, a także w odniesieniu do wymaganej klasy pomiarowej można realizować skutecznie wiele zadań z zakresu gospodarki energetycznej.
 
 

© 2024 Metest & Brodex Radosław Rudziński